24 October 2017

Info mengenai Pelan Takafulink (Takafulink dan Takafulink Cerdik serta Medical Card)

ANDA MENCARI PLAN MEDICAL CARD, TAKAFUL ATAU INSURANCE?...Layari blog saya, In sha Allah Anda akan memperolehi maklumat yang dicari. Untuk penerangan lanjut, boleh hubungi saya di 019-323 2121 (Aziz Riadi-Coach Takaful #1 di Malaysia)Latest Updatess!!!.....Software utk SQS Ver 3.3.1 (MARCH 2017)...sedia utk didownload....sila click link download ini atau image download di bawah.________________________________________________________________

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera kepada pengunjung sekalian....
Selamat datang kepada anda semua. Laman ini direka khas untuk sesiapa yang ingin mendapatkan maklumat mengenai pelan-pelan takaful dari Prudential BSN Takaful Berhad (PruBSN). Antara maklumat yang anda boleh perolehi :
Kepada sesiapa yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang pelan Takaful PruBSN ini, boleh hubungi saya di 019-323 2121 (Aziz) atau email : abdriadi@prupartner.com.my.

Selain itu, kepada sesiapa yang berminat untuk menjadi Agent PruBSN Takaful secara Part Time / Full Time, juga boleh hubungi saya seperti yang tertera di atas. Sertai kami, syarikat yang sentiasa mendengar dan memahami..."We Understand, We Care"..

Kami membantu merealisasikan impian anda untuk menjadi JUTAWAN dalam industri takaful di Malaysia.Pengumuman : Quotation untuk Takafulink SQS Ver 3.3.1 (MARCH 2017) sedia untuk di download.....


Kepada pembaca2 yang belum jadi agent, berminat nak jadi agent dan tambah income....contact saya segera, latihan akan diberikan secara percuma....HUBUNGI.. 019-323 2121 (Aziz Riadi)
 
Banner Fb Page Version 2.1

14 October 2017

PERBEZAAN RINGKAS ANTARA TAKAFUL DAN KONVENSIONAL

Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Saya ingin berkongsikan kepada anda konsep mudah perbezaan antara Insurans Konvensional dan Takaful yang menggunakan model WAKALAH.

Berikut adalah diagram perbezaan sebagai rujukan.

INSURANS KONVENSIONAL


Walaupun insurans konvensional mempunyai tujuan dan niat yang seakan-akan takaful iaitu memberi perlindungan namun ia memiliki masalah dari segi dasar operasi (modus operandi) iaitu mengandungi elemen-elemen berikut :

  • Gharar - Ketidakpastian
  • Riba - Faedah / bunga
  • Maysir - Judi

Gharar (Ketidakpastian)

Gharar ditakrifkan sebagai ketidakpastian, penipuan, penyembunyian, risiko, tidak jelas dan lain-lain. Gharar menjadikan kontrak tidak adil dan mengakibatkan pihak berkepentingan tidak dapat membuat keputusan bermaklumat kerana tidak cukup memahami sifat atau akibat dari kontrak berkenaan. Larangan gharar terkandung dalam dalil berikut :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang salah, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Surah an-Nisa, 4 : 29)

Gharar dalam konteks insurans yang diamalkan sekarang dilihat dari segi ma’qud alaih (barang) dan berkait rapat dengan hal berikut :
Pencarum tidak mengetahui dengan jelas sama ada terdapat atau tidak bayaran yang dijanjikan.
Pencarum tidak mengetahui kadar bayaran yang akan dikenakan oleh syarikat insurans. 
Pencarum tidak mengetahui bilakah pembayaran akan dilakukan. 

Kontrak insurans konvensional meletakkan pemegang polisi mengikut perjanjian yang ditandatangani serta bersetuju membayar sejumlah caruman bagi tempoh tertentu dan syarikat pula memberi jaminan akan membayar sejumlah pampasan apabila berlaku bencana kepada pemegang polisi.

Namun begitu, syarikat tidak menjelaskan bagaimana jumlah pampasan yang dijanjikan itu dihasilkan dan bagaimana kerugian dapat dinilai sebelum bencana berlaku. Sekalipun diandaikan benda yang dipersetujui itu pasti namun tiada satu pihak pun yang mengetahui nilai sebenar pampasan yang sepatutnya dibayar pada masa pampasan itu harus dibayar.

Oleh itu, kontrak dibuat hanyalah berlandaskan andaian (ihtimal) semata-mata dan jelas mengandungi unsur gharar. Dalam situasi yang lain pula, unsur gharar berlaku apabila tiada tuntutan dilakukan oleh pencarum. Hal ini sangat menguntungkan syarikat insurans kerana mereka akan mendapat semua keuntungan (premium) sementara pencarum mengalami kerugian kerana tidak mendapat sebarang pulangan padahal kontraknya berasaskan jualbeli. 

Apabila pemegang polisi membatalkan atau menamatkan polisi insurans sebelum genap tempoh yang tertentu maka pemegang polisi tidak akan menerima sebarang pengambilan premium atau sekiranya diberi, kaedah pengiraannya tidak berasaskan prinsip sama rata.


Riba (Bunga)


Riba ialah lebihan, peningkatan, penambahan, pengembangan atau pertumbuhan. Pengharaman riba yang secara berperingkat menyaksikan pengharaman secara jelas dan keras melalui ayat al- Quran berikut :


“Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan sepertiberdirinya orang yang kemasukan syaitan. Demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata, Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu, dan urusannya kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni- penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” (al-Baqarah, 2 : 275)
Unsur riba dalam insurans konvensional boleh dilihat dalam beberapa aspek antaranya :

i. Bayaran pampasan yang diberi oleh syarikat insurans sekiranya berlaku sebarang musibah kepada pencarum adalah berbeza dengan jumlah premium yang dicarum. Hal ini jelas disebabkan tidak ada kesamaan nilai dalam urusniaga dua item ribawi yang dijalankan. Insurans dijalankan mengikut Mu’awadat Maliah (Jual Beli).

ii. Berlaku pembayaran bertangguh dalam dua item ribawi (riba’ an-Nasi’ah). Hal ini merujuk kepada situasi di mana pemegang polisi hanya akan menerima wang premium yang dicarumnya beserta bonus dalam jumlah tertentu dari syarikat insurans sekiranya ditimpa musibah.
iii. Bayaran lewat (faedah atau surcaj) dikenakan apabila pencarum lewat menjelaskan premium.
iv. Penjanaan keuntungan pelaburan yang akan digunakan dalam pembayaran pampasan kepada pemegang polisi. Keseluruhan simpanan tabungan wang syarikat insurans dilaburkan pada pelaburan yang berasaskan riba dan yang tidak patuh syara’.


Maysir (Judi)

Maysir dan gharar mempunyai kaitan yang amat rapat. Ini bererti jika sesuatu transaksi itu mengandungi unsur gharar maka dengan sendirinya unsur maysir akan turut serta. Maysir ialah permainan ‘zero-sum’ melibatkan permainan nasib.

Unsur perjudian berlaku apabila tindakan pembeli polisi insurans mengharapkan pampasan atau gantirugi yang lebih banyak senadainya berlaku musibah (seakan loteri). Syarikat insurans pula mengharapkan tiada tuntutan atau tidak berlaku musibah yang membolehkan segala keuntungan dimiliki oleh syarikat tanpa perlu membayar pampasan.

Untung dan rugi bergantung kepada nasib inilah judi. Maysir dalam insurans wujud apabila:

i. Peserta membayar premium yang kecil dengan mengharapkan wang yang lebih besar 
jumlahnya.

ii. Peserta hilang wang premium apabila peristiwa ingin dilindungi (insured event) tidak 
berlaku.

iii. Syarikat akan rugi jika terpaksa membayar tuntutan yang meletakkan jumlah 
premium yang diterima.

iv. Syarikat berharap ketiadaan tuntutan bagi mengaut keuntungan.


v. Pembayaran pampasan dipertaruhkan kepada bencana yang belum pasti terjadi.


Selain itu dalam insurans konvensional, wang pelanggan dianggap aset syarikat insurans 
dan dimiliki syarikat sepenuhnya sejurus selepas dibayar oleh pelanggan. Sebarang keuntungan termasuk keuntungan yang dihasilkan oleh kumpulan wang pencarum adalah milik mutlak syarikat walaupun berlaku ‘surplus’. Ini merupakan muamalah yang tidak adil dan berat sebelah dan menyalahi syara’ dalam hal perniagaan dan perkongsian.


TAKAFULDalil berkenaan (Takaful) dibangunkan berdasarkan doktrin kehakiman iaitu diyat yang berasaskan perlindungan, tebusan, jaminan, ganti-rugi yang dibuat oleh Rasulullah seperti dalil terhadap penduduk Khaibar di dalam Sahih Bukhari di atas. 


Ini boleh dilihat melalui ketetapan hukuman oleh Rasulullah kepada dua wanita Bani Huzail :

Dari Abu Hurairah r.a, katanya: "Dua orang wanita Bani Hudzail berkelahi. Yang satu melempar yang lain dengan batu sehingga menyebabkan kematiannya dan kematian anak yang sedang dikandungnya. Mereka mengadukan peristiwa itu kepada Rasulullah saw. Beliau memutuskan hukuman bagi si pembunuh, membayar diyat janin dengan seorang hamba lelaki atau perempuan, dan diyat ibu yang terbunuh dibayar oleh keluarga si pembunuh." (Sahih Muslim, Jilid 3, 1668)

Ia juga terkandung di dalam Perlembagaan Madinah iaitu Fasal 3, “Golongan Muhajirin dari Quraisy tetaplah di atas pegangan lama mereka : Mereka saling tanggung-menanggung membayar dan menerima diyat (wang tebusan) di antara sesama mereka dalam mana mereka menebus sesiapa yang tertawan dengan cara berkebajikan dan adil di kalangan orang-orang beriman”

Asas syariah mengenai takaful dibangunkan dari konsep saling memikul risiko ini dilakukan atas dasar saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru’ yang ditujukan untuk menanggung risiko. Firman Allah S.W.T :

“Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertaqwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa (maksiat) dan pencerobohan. dan bertaqwalah kepada Allah, kerana Sesungguhnya Allah Maha berat azab seksaNyaAsas-asas Takaful yang lain adalah seperti berikut :(al-Maidah, 5 : 2)

Perlaksanaan Takaful terdapat dalam beberapa model yang utama iaitu Mudharabah, Wakalah dan hybrid (gabungan antara Mudharabah dan Wakalah)

Di sini, saya ingin kongsikan model wakalah kerana kebanyakkan syarikat pengendali takaful di Malaysia menggunakan model wakalh dalam muamalat takaful mereka.


Model Wakallah : 

Syarikat pengendali Takaful dilantik oleh pencarum sebagai wakil bagi menguruskan dana. Syarikat Takaful akan mengenakan yuran (ujrah) bagi khidmat pengurusan. Pencarum juga mewakilkan syarikat pengendali sebagai wakil untuk melaburkan wang tabung bukan tabarru’ (tabung pelaburan). Jika terdapat keuntungan, ia akan diserahkan kepada pencarum. Namun terdapat model modifikasi di mana konsep ju’alah (komisen) membenarkan sebahagian kecil surplus dihadiahkan kepada syarikat pengendali sebagai insentif. Sila rujuk gambar di atas.


Sekian sahaja, serba ringkas pengejalasan mengenai perbezaan hukum antara insurans kovensional dan takaful dan kenapa insurans konvensional haram.

Since, sekarang nie terdapat banyak pengendali takaful berlesen yang menawarkan pelbagai produk perlindungan takaful, rakyat Malaysia, khususnya yang beragama Islam mempunyai pilihan untuk mendapatkan perlindungan kewangan yang patuh shariah. Sekian.

Aziz Riadi
Financial Coach
www.aarassociates.com
www.azizriadi.com

Rujukan :


Asmak Abd Rahman (2008), Sistem Takaful di Malaysia :Isu-Isu Kontemporari , Penerbit Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Engku Rabiah Adawiah Engku Ali (2010), Panduan Asas Takaful, CERT Publications Sdn Bhd , Kuala Lumpur

IBFIM (2011), Buku Panduan Asas Takaful, Islamic Banking and Finance Institution Malaysia (IBFIM), Kuala Lumpur.

INCEIF (2012), Takaful : Realties and Challenges, Pearson Malaysia Sdn Bhd, Selangor

12 October 2017

BERGURU DENGAN PAKAR

SIAPA GURU DAN MENTOR SAYA DALAM BIDANG PERANCANGAN HARTA PUSAKA?Bersama Hj Rafie & Ally selepas sessi Seminar Ke Mana Harta Mu Pergi Selepas Mati di Hotel One World, Damansara Utama.

Alhamdulillah, saya sangat bersyukur dapat berkenalan dengan seorang pakar pembahagian dan pengurusan harta pusaka di Malaysia nie, iaitu Tuan Haji Rafie Omar. Beliau merupakan seorang peguambela / peguamcara yang dulu pernah berkhidmat sebagai CEO Amanah Raya Legacy Services Sdn Bhd, sebuah anak syarikat di bawah Amanah Raya Berhad.

Beliau merupakan antara individu yang mahir dalam bidang perundangan berkenaan pembahagian dan pengurusan harta pusaka.

Untuk pengetahuan anda semua, saya merupakan salah seorang dari anak murid beliau yang kini sedang menimba ilmu dengan lebih mendalam berkenaan dengan ilmu faraidh dan pembahagian harta pusaka.

In sha Allah, impian saya untuk menjadi salah seorang yang tahu selok belok hukum dan perundangan pembahagian harta pusaka ni dan kaedah-kaedah yang praktikal dalam menyelesaikan masalah harta pusaka Islam.

Berbincang mengenai masalah pengurusan harta pusaka, pembahagian share dalam syarikat selepas kematian shareholder dan juga hibah harta bersyarat bersama Tuan Haji Rafie OmarBanyak yang saya pelajari dari beliau dan ada beberapa kaedah yang ramai orang salah faham dari segi perundangan yang patut diterangkan. Jadi, in sha Allah, saya akan terus berusaha untuk menjadi salah seorang dari pengamal ilmu pembahagian harta pusaka ini bagi memberi nilai tambah kepada masyarakat Islam umumnya...

Sekiranya anda mempunyai sebarang persoalan berkenaan dengan pembahagian atau perancangan harta pusaka dan juga perancangan legasi syarikat atau perniagaan, boleh hubungi saya di talian 019-323 2121 atau email abdazizriadi@gmail.com atau PM di FB saya www.fb.com/azizriadi.

In sha Allah, saya akan kongsikan kaedah terbaik dalam pembahagian harta pusaka ini...

Aziz Riadi
Financial Coach
www.aarassociates.com
www.azizriadi.com

MACAM MANA NAK MULAKAN TABIAT MENYIMPAN?

[ YANG SUSAH BUKAN NAK TAMBAH SIMPANAN, TAPI NAK KURANGKAN PERBELANJAAN.....KAN?? ]
So, macam mana buat?..


Saya bagi tips mudah..

+ Tuliskan matlamat kewangan yang ingin dicapai. Kalau takde matlamat, kita susah nak dapatkan komitmen untuk adjust kita punya perbelanjaan.

+ Rancang, berapa kita perlu ada lebihan untuk laksanakan perancangan kita untuk capai matlamat kewangan tadi.

+ Senaraikan semua sumber income

+ Senaraikan semua sumber expenses

+ Senaraikan semua expenses "PERLU" yang agak2 terlalu tinggi dan mungkin patut dikurangkan. So, cari jalan untuk kurangkan untuk dapatkan lebihan income

+ Senaraikan semua expenses "KEHENDAK" yang boleh dikorbankan (dimansuhkan) untuk dapatkan lebihan income.

+ Tunda kehendak2 yang kita boleh tunda pada masa akan datang. Atau kurangkan harga kehendak tersebut kepada yang lebih kos effective.

+ Bila dah ada lebihan income, terus ikut perancangan yang dirancang pada awal tadi.

+ Semak dari semasa ke semasa pelaksanaan apa yang kita buat semua di atas.

So, akhir sekali, tanya diri anda....

Adakah anda berminat nak ubah tahap kewangan anda?...ATAU anda KOMITED untuk ubah tahap kewangan anda?..

Kalau anda hanya berminat, anda akan buat yang mudah2 sahaja, tapi kalau anda KOMITED, anda akan berusaha untuk buat apa yang perlu untuk capai matlamat kewangan anda...

Kalau anda komited nak belajar macam mana nak uruskan kewangan anda?..Boleh PM saya atau tulis sebarang persoalan di ruangan komen segera. In sha Allah saya akan berikan jawapan dan contoh penyelesaian.

Abd Aziz Riadi
Financial Coach
www.aarassociates.com
www.azizriadi.com

30 September 2017

Soal Jawab Mengenai Pelan Takaful
Soalan Takafulink / Smart Link


1.     Sebagaimana perbincangan yang lepas Encik Aziz ada memaklumkan bahawa produk Takaful link atau Smartlink merupakan pelan takaful yang fleksible iaitu klien boleh memilih untuk merancang perlindungan dan pelaburan mereka tanpa menamatkan polisi takaful mereka. Maka adakah ini bermakna mereka boleh untuk :

a.    Menambah caruman dalam polisi sedia ada, sebagai contoh bayaran bulanan polisi Takafulink / Smartlink ialah RM150 sebulan (termasuk saver RM50) dan klien berhasrat untuk tambah saver sebanyak RM100 menjadi RM250 sebulan. Jika dibolehkan apakah caranya.

Jawapan : Ya, betul. Sijil takaful berasaskan pelaburan (investment link atau takafulink) membolehkan client membuat perubahan dari segi caruman sama ada menambah atau mengurangkan dari jumlah asal caruman. Caranya adalah dengan mengisi borang supplementary (Supplementary Proposal Form - SPF) yang boleh diperolehi secara online melalui Portal Takafulnet (boleh di access oleh agent berdaftar sahaja) atau melalui kaunter atau pejabat agency. Client pelru menandatangani borang SPF tersebut dan agent perlu menghantar ke HQ untuk proses underwriting dan assessment. Then, kena tunggu sampai keputusan keluar. Biasanya, agent boleh follow up untuk dapatkan progress info selepas 3-4 hari bekerja.b.    Mengurangkan jumlah perlindungan (PUA) dan menambahkan jumlah pelaburan (IUA) sebagai contoh polisi sekarang RM250 sebulan (termasuk saver RM150) dan berhasrat untuk salurkan / channel RM50 ke Takaful Saver (sedia ada RM150) menjadi RM200. Jika dibolehkan apakah caranya.

Jawapan : Dalam hal ini anda perlu tahu basic business rules untuk plan takafulink dan smartlink. Plan takafulink, Min caruman adalah RM 100 untuk PUA dan Smartlink RM 50 untuk PUA.

Jadi, untuk case di atas...sekiranya plan asal RM 250 adalah plan takafulink, (100 takafulink + 150 takaful saver)....client tak boleh kurangkan PUA kepada RM 50 dan tambahkan takaful saver kepada RM 200. Sebab minimum caruman untuk basic adalah RM 100.

Kalau case di atas adalah smartlink, boleh sebab basic smartlink adalah RM 50 sahaja. Selebihnya boleh letak dalam takaful saver. Takaful saver mempunyai syarat maksimum iaitu 5 kali ganda dari basic contribution. So, kalau client tersebut mencarum RM 150 sebulan basic takafulink, untuk takaful saver maksimum boleh dicarum adalah RM 150 x 5 = RM 750 takaful saver. Jadi, maksimum caruman adalah RM 900 sekali dengan saver. Kalau basic caruman RM 100 sebulan, maximum takaful saver adalah RM 500 = total caruman = RM 600.


2.     Pelan Smartlink yang diambil oleh kanak-kanak boleh dipilih / ditetapkan hingga usia mereka 70 / 80 tahun, so adakah bermakna selepas kanak-kanak itu tamat persekolahan atau universiti :

a.    Mereka boleh terus kekal dengan plan smartlink sedia ada?  atau
b.    Adakah mereka perlu menukar kepada pelan takafulink? Jika perlu tukar, adakah nilai perlindungan dan pelaburan di dalam pelan smartlink sebelumnya boleh carry forward?

Jawapan : Plan smartlink tamat pada umur anak 25 tahun dan pada masa tersebut, anak tersebut boleh ambil alih sijil takaful tersebut (pindah nama daripada ayah atau ibu beliau). Manfaat akan kekal seperti asal, cuma pemilik sijil je akan berbeza.

3.     Jika individu melanggani Pelan Takafulink dan mempunyai rider contributor, jika berlaku TPD kepada individu itu maka manfaat penuh akan dibayar dan nilai tunai akan kekal. Soalan ialah :

a.    Adakah bermakna caruman bulanan beliau akan waive atau ditanggung oleh syarikat takaful setiap bulan hingga usia 70 / 80 / tarikh matang yang membolehkan nilai simpanan dalam akaun pelaburan akan terus meningkat?

Jawapan : Caruman akan ditanggung oleh PruBSN Takaful dan nilai tunai akan terus meningkat sehingga umur 80 tahun atau meninggal dunia, yang mana lebih dahulu. Akan tetapi kalau client ada ambil rider Medical Card, sekiranya ada kenaikkan harga berlaku untuk medical card, client kena top up sebab contributor hanya cover caruman asal masa mula2 sign up.

b.    Jika individu tersebut ingin menambah saver (pelaburan) atau top up, adakah dibolehkan?

Jawapan : Bila sudah berlaku Total Permanent Disable (TPD), sijil telah pun terhenti tidak boleh buat apa2 penambahan.


4.     Basic Enhancer (1 unit hingga 8 unit) : meningkatkan perlindungan pelan asas pada ulang tahun manfaat ke-5, ke-8, ke-11 dan ke-14. Satu (1) unit bersamaan RM5,000.

Jika ambil 1 unit dengan pelan asas ialah RM100,000 maka pada tahun 5 akan menjadi RM105,000. Seterusnya pada tahun ke 8 akan menjadi RM110,000. Adakah benar begitu?

Jawapan : Rider ini sudah tidak ada dalam pasaran.
5.     Accidental Medical Reimbursement (sum covered dari 2,000 – 10,000) : memberi anda pembayaran semula bagi perbelanjaan sebenar rawatan perubatan yang anda biayai akibat kemalangan. Manfaat ini dibayar dalam tempoh 104 minggu dari tarikh kemalangan.

a.    Adakah manafaat ini untuk rawatan kemalangan pesakit luar?


Jawapan : Manfaat ini untuk bayaran balik rawatan kemalangan sama ada pesakit luar atau warded (kalau medical card ada ko-takaful)...so, amount ko-takaful boleh claim gunakan rider AMR (Accident Medical Reimbursement). Tapi hanya untuk case kemalangan sahaja.

b.    Berapa lama tempoh manafaat ini sah?


Jawapan : Sama macam medical card, sehingga umur 70 tahun.

6.     Takaful Saver Contribution bermakna sumbangan bulanan termasuk takaful saver (rider) akan waive (percuma tanpa bayaran) apabila individu hilang upaya kekal dan menyeluruh sebelum umur 70 tahun atau didiagnosis dengan penyakit kritikal?

Jawapan : TPD yang berlaku sebelum umur 60 atau di diagnosis dengan penyakit kritikal.


7.     Rider Takaful Saver bermaksud tambahan kepada saving klien yang bermatlamat pelaburan berbanding perlindungan. Jika klien telah langgan Takaful Link dimana hanya mengambil pelan basic sahaja atau basic dan critical ilness (tiada rider takaful saver) maka jika klien berminat untuk menambah pelaburan di dalam polisi sedia ada, Adakah dia tak perlu menamatkan polisi dan cuma maklumkan kpd agen / syarikat takaful untuk tambah takaful saver dlm polisinya?

Jawapan : Boleh tambah terus dengan isi Supplementary Proposal Form minimum tambahan caruman adalam RM 10 dan dalam gandaan RM 10.


8.     Crisis Protector (Pru BSN Warisan) : membayar sekaligus jumlah perlindungan apabila disahkan menghidap penyakit kritikal. Jumlah perlindungan asas anda tidak akan terjejas dengan pembayaran manfaat ini.

Adakah ini bermaksud jika klien ambil Pelan Basic RM300,000.00 dan Crisis Protector RM100,000. Maka jika berlaku critical illness maka klien terima ialah RM100,000 dan setelah berlaku kematian kepada clinet tersebut akibat critical illness maka beliau akan menerima sejumlah RM300,000?

Jawapan : Ya betul. Rider penyakit kritikal ada beberapa jenis. Dan untuk plan dalam PruBSN takaful, ada yang berdasarkan Accelerated Critical Illness (ACI) dan juga Non-ACI. ACI, jumlah pampasan sakit kritikal adalah sebahagian dari manfaat pampasan kematian. Kalau Non-ACI, pampasan sakit kritikal akan dibayar berasingan dengan pampasan manfaat kematian.9.     Accidental Protector (Pru BSN Warisan) : memberikan sekaligus jumlah perlindungan apabila berlaku kehilangan nyawa atau hilang upaya kekal dan menyeluruh akibat kemalangan sebelum usia 70 tahun.

a.    Adakah ia merupakan pertambahan kepada Pelan Basic PruBSN Warisan. Contoh : Pelan Basic RM300,000.00 dan Accidental Protector RM100,000. Maka jika berlaku TPD dan kematian jumlah waris dan klien terima ialah RM400,000?

Jawapan : Ya betul. Untuk plan ini, ada term DOUBLE INDEMNITY bila berlaku salah satu dari keadaan berikut..
" Double indemnity - 2 times the amount of benefit will be payable for accident occurring:
while the life assured is travelling in any mechanically propelled non-aerial public conveyance over an established land route; or
while the life assured is in an elevator car (excluding elevator in mines and construction sites); or
in consequence of the burning of any theatre, hotel or other public building in which the life assured is at the commencement of the fire. "


b.    Jika berlaku kecacatan sementara atau bahagian maka di bawah PRU BSN warisan ini adakah pemberian manafaat akan mengikut peratusan seperti Takafullink?

Jawapan : Untuk manfaat kemalangan, kecacatan perlu kekal. Bukan sementara. Ia perlu disahkan oleh Doktor yang merawat.

10.   Parent Contributor : memberi anak manfaat tahunan bersamaan dengan sumbangan perlindungan apabila penjaga / pembayar hilang upaya kekal dan menyeluruh sebelum umur 70 tahun atau di diagnos dengan penyakit kritikal atau meninggal dunia.

a.    Adakah ini bermakna anak akan menerima manfaat setiap tahun dengan jumlah tertentu (sum covered amaun?) dan

Jawapan : Anak tidak akan dapat apa2 manfaat pampasan kecuali kalau parent tersebut ada masukkan sekali rider "Parent Term"..iaitu pampasan kematian sekiranya pembayar meninggal dunia. Tapi, kalau sakit kritikal, caruman sahaja yang menjadi percuma.


b.    Sumbangan bulanan perlindungan (PUA) penjaga / pembayar akan waive sehingga polisi matang?

Jawapan : Betul.

11.   Takaful Saver Parent Contributor : memberi anak manfaat tahunan bersamaan dengan sumbangan pelaburan apabila penjaga / pembayar hilang upaya kekal dan menyeluruh sebelum umur 70 tahun, didiagnosis dengan penyakit kritikal atau meninggal dunia.


a.    Adakah ini bermakna anak akan menerima manafaat setiap tahun dengan jumlah tertentu (sum covered amaun?) dan

Jawapan : Sama macam jawapan no. 10 di atas.


b.    Sumbangan bulanan pelaburan (Takaful Saver) penjaga / pembayar akan waive sehingga polisi matang?

Jawapan : Sama macam jawapan no. 10 di atas


Soalan Berkenaan Medical Card :1.    Adakah smart saver 300 merupakan bayaran minumum ko takaful RM300 dan maksimum  ialah RM1,000 seperti dinyatakan di blog tuan. (http://www.azizriadi.com/2012/01/medical-card-takaful-health-2_24.html )


Jawapan : Medical card ko-takaful dan smart saver 300 adalah satu concept yang sama tapi jumlah yang berbeza. Konsep yang sama iaitu, client akan berkongsi tanggung kos rawatan. Cumanya, ko-takaful, min RM 300 dan maximum RM 1,000 untuk setiap kali warded.

Kalau smart saver, tiada maximum. Ia fixed RM 300 setiap kali masuk ward. Cuma bezanya, untuk penyakit yang sama kalau warded semula dalam masa 90 hari selepas keluar ward...maksudnya, dah discaj lepas tu sakit lagi (penyakit yang sama)...kalau warded semula, tidak perlu bayar lagi dah RM 300. Tapi, kalau disebabkan oleh penyakit lain, kena bayar...


2.    Adakah jumlah hari Unit di rawatan rapi (ICU) yang layak termasuk jumlah hari menginap di wad? Ini kerana ada kes setelah menjalani rawatan di ICU,  pesakit akan transfer ke wad.


Jawapan : Tidak, jumlah ICU dan ward biasa adalah berbeza. Sebab jenis rawatan dan caj adalah berbeza.

3.       Berkenaan dengan tambahan Had Tahunan jika klien disahkan mengidap salah satu dari 3 penyakit (Sakit Jantung, Dialysis atau Cancer), annual limit (had tahunan) akan dibuka sebanyak 2 kali ganda dari amount limit sedia ada. Persoalan adalah bagaimana jika klien menghidap dua atau tiga penyakit itu serentak. Adakah tambahan had limit masih sama (sekali ganda sahaja) atau tambahan sekali ganda untuk setiap satu penyakit itu?


Jawapan : Manfaat itu akan terpakai bila terjadi salah satu. Tak kira sama ada serentak atau berlainan masa, had tahunan akan naik sekali ganda hanya sekali sahaja. Tapi, once dah naik, had tersebut akan berkekalan walau pun mungkin pesakit dah sembuh atau fully recovered.

4.    Adakah perlindungan penuh (Full Coverage) penyakit kanser dan buah pinggang termasuk rawatan kemoterapi dan dialisis (cuci buah pinggang seminggu 2-3 kali)?


Jawapan : Untuk Dialisis dan Kemoterapi, tiada smart saver....semua bayaran balik akan dapat secara full coverage.

 5.    Adakah semua Manafaat Rawatan pesakit luar perlu pay and claim iaitu pembedahan harian (full coverage), Penjagaan jururawat, Rawatan sebelum masuk 90 hari dan selepas masuk hospital 90 hari?  


Jawapan : Untuk rawatan pesakit luar (pre and post hospitalization) perlu di buat secara reimbursement. Iaitu, bayar dulu dan claim kemudian. Kecuali untuk pembedahan balik hari (day surgery) di hospital swasta yang panel dengan PruBSN Takaful. Client boleh request PAL (Pre Authorization Letter) untuk pembedahan tersebut. Jadi, client tak perlu bayar dulu kos rawatan pembedahan balik hari tersebut. Ini akan membantu client untuk mendapatkan rawatan segera.

6.    Dalam pertemuan yang lepas berkenaan bantuan perubatan luar negara, tuan ada menyatakan yang medical card tidak boleh digunakan. Klien hanya perlu membuat bayaran dulu berdasarkan had dan kelayakan medical card dan kemudian claim semula. Adakah ini benar? (just to confirm).


Jawapan : Untuk rawatan luar negara, boleh claim tapi dalam tempoh 90 hari selepas keluar dari Malaysia dan based on pay and claim later. So, medical card PruBSN takaful tak boleh digunakan di luar negara untuk proses claim direct dari syarikat takaful. Sebab online claim ni hanya terpakai dengan hospital2 yang berdaftar sebagai panel di Prudential BSN Takaful Berhad.

7.    Rawatan komplikasi kehamilan hanya meliputi 8 jenis komplikasi utama sahaja dengan menggunakan kad perubatan Health Enrich + Select / Advanced / Primear sahaja. Adakah rawatan di hospital untuk komplikasi adalah full coverage (dibawah manafaat Rawatan dan Prosedur Pembedahan) atau tertakluk kepada limit yang dinyatakan di bawah Manafaat Rawatan Kecemasan (HE+ Select : $6,000, HE + Advanced : $10,000 dan HE+ Primear : $20,000)

Jawapan : Rawatan untuk komplikasi kehamilan berdasarkan jumlah kos rawatan yang dikenakan tertakluk jumlah plan yang diambil. Dan untuk manfaat rider ni, ia ada waiting period (tempoh menunggu) dalam masa 365 hari selepas sijil lulus. Jadi, untuk wanita yang sudah mengandung dan bercadang untuk ambil plan ini, ia tak boleh cover kalau berlaku komplikasi kehamilan, sebab masih dalam tempoh menunggu.

Itu sahaja penjelasan dari saya, semoga semua mendapat manfaat dengan soalan2 yang dinyatakan...

#medicalcard
#financialplanning


Aziz Riadi
Financial Coach
www.aarassociates.com
www.fb.me/abdazizriadi - Like page ini untuk dapatkan maklumat mengenai OD - Over Draft.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...